Barbaresco Sori Paitin

  • Maison: Pasquero
Bouteilles
Taille de la bouteille: 37.5 clAnnée de la bouteille: 2006
Taille de la bouteille: 75 clAnnée de la bouteille: 2007